Ikebana_11062021


色彩盛花色彩本位直立型

花材:カンガルーポー2本、カーネーション3本、クロトン2枚

主枝:カンガルーポー

客枝:カーネーション

副枝:カンガルーポー


Ikebana_11062021
 Last updated 03/23/2023                                  © Koji Miwa 2015-2022 All Rights Reserved